Jaarrekening InterKerk 2013

  JAARREKENING 2013      
           
  Verkorte Balans      
           
  Vlottende activa      
1   Borg/depot  €    10.870,20    
2   Debiteuren  €         302,50    
3   Te ontvangen rente  €           32,45    
         €    11.205,15  
  Liquide middelen      
4   Banken  €    17.075,68    
         €    17.075,68  
           
           
           
  Verlies      €      4.504,54  
           
         €    32.785,37  
           
           
  Kapitaal        
5   Eigen vermogen    €    18.651,24  
  Voorzieningen      
6   Voorziening onderhoud    €      1.950,00  
  Vooruitontvangen bedragen      
7   RKDocumenten  €       8.318,52    
8   Joomla, domeinnamen etc  €       3.075,37    
         €    11.393,89  
           
  Aangegane verplichtingen      
9   Joomla    €        738,24  
  Kortlopende schulden      
10   BTW-afdracht    €          52,00  
           
           
         €    32.785,37  
           
           
           
           
           
  Verkorte Winst- en Verliesrekening      
           
           
  Baten        
           
  Bijdragen        
11   Giften, donaties,
fondsen
 €     14.161,09    
12   Naar vooruitontv. bedragen  €    -14.161,09    
         €               –    
  Overige baten      
13   Verkoop/verhuur e.d.  €         250,43    
14   Rente baten  €         411,85    
         €        662,28  
           €       662,28
           
  Lasten        
  Bestuurskosten      
15   Vrijwilligerskosten  €         484,01    
16   Algemene kosten  €         484,72    
         €        968,73  
  Housing etc.      
17   Housing, server, dataverkeer  €       4.198,09    
         €      4.198,09  
  Websites        
18   Ontwikkelen websites  €       3.263,98    
19   t.l.v. vooruitontv. bedragen  €      -3.263,98    
         €               –    
           €     5.166,82
           
  Verlies        €    -4.504,54
           

 

 

 

Algemene uitleg van de diverse posten

(nummers verwijzen naar de overeenkomstige posten bij de “Verkorte Balans” respectievelijk “Verkorte Winst- en Verliesrekening”)

1 Borg/depot

Ter zekerstelling voor toekomstig te betalen gelden (met name t.b.v. de kosten voor de registratie van domeinnamen, alsmede om een staffelkorting daarop te verkrijgen)

2 Debiteuren

Nog niet ontvangen gelden voor verkoopfacturen

3 Te ontvangen rente

Opgelopen rente over het verslagjaar dat pas in het daarop volgende verslagjaar bijgeschreven wordt.

4 Banken

Saldo geldmiddelen beschikbaar op bank- en spaarrekeningen

5 Kapitaal

Het Eigen Vermogen nog vóór de verrekening van het resultaat van het verslagjaar. Doelstelling is om de omvang van het kapitaal voldoende te laten zijn om circa 3 jaar de normale activiteiten (beheer domeinnamen, organisatiekosten, housing server, dataverkeer) te kunnen dekken.

6 Voorziening onderhoud

Sinds 2012 wordt 10% van de ontvangen giften voor grotere projecten gereserveerd om daarmee kosten om het resultaat van die projecten instand te houden (bijv. bugs die na afsluiting van de werkzaamheden zijn ontdekt/ontstaan of omdat het onderliggende platform, bijv. Windows, HTML5 etc., wijzigen) te dekken zonder opnieuw naar de subsidianten terug te moeten

7 RKDocumenten

Reeds ontvangen bijdragen, waarvoor verbetering- en vernieuwingsprojecten reeds gestart of voorzien zijn, specifiek gegeven voor de website rkdocumenten.nl. Het geld is daarvoor geoormerkt.

8 Joomla, domeinnamen etc.

Reeds ontvangen bijdragen, waarvoor verbetering- en vernieuwingsprojecten reeds gestart of voorzien zijn, in algemene zin t.b.v. de overige werkzaamheden van de Stichting.

9 Joomla

Reeds verstrekte opdrachten, waarvoor echter nog geen inkoopfactuur ontvangen is.

10 BTW-afdracht

BTW over het laatste kwartaal van het verslagjaar dat in het volgende verslagjaar verrekend wordt. Het betreft BTW over verkoopgerelateerde activiteiten, met name verkoop van domeinnamen en inkoop van diensten t.b.v. domeinnamen.

11 Giften, donaties, fondsen

Het totaal aan ontvangen incidentele giften, alsmede giften onder notariële acte, dan wel verworven gelden van fondsen, instellingen en personen t.b.v. van speciale projecten.

12 Naar ‘Vooruitontvangen bedragen’

De onder 11. Geregistreerde ontvangen bedragen, al dan niet geoormerkt, worden als te besteden bedragen aan de doelstelling verantwoord.

13 Diverse overige baten

Met name opbrengsten uit verkoop of verhuur van domeinnamen.

14 Rente baten

Baten uit in het verslagjaar opgebouwde rente

15 Vrijwilligerskosten

Met name kosten voor ongevallenverzekering e.d. t.b.v. de inzet van vrijwilligers van de Stichting

16 Algemene kosten

Verplichte bijdragen, bankkosten en kosten voor de administratie e.d. ten behoeve van de Stichting als geheel.

17 Housing etc.

Met name de kosten voor de techniek om de domeinnamen geregistreerd te houden, een technisch platform waarop de domeinnamen via het internet beschikbaar zijn, de opslag van de inhoud van de websites en het dataverkeer dat ontstaat door het bezoek aan de websites

18 Ontwikkelen websites

Kosten die gemaakt worden voor enerzijds de initiële ontwikkeling van nieuwe faciliteiten van websites, anderzijds het onderhouden en bij de tijd houden van de software en de kosten voor eventuele rechten die betaald moeten worden voor de content.

19 T.l.v. vooruitvangen bedragen

De gemaakte kosten voor websites dient in principe bekostigd te worden vanuit eerder ontvangen donaties, fondsen e.d.

Terug