Jaarrekening InterKerk 2014

Verantwoording en toelichting bij de Jaarrekening
Verslag van de activiteiten in het verslagjaar

Verkorte Balans
Vlottende activa Kapitaal
Borg/depot  €   6.830,58 Eigen vermogen  €   14.146,70
Debiteuren  €                – Voorzieningen
Te ontvangen rente  €         35,48 Voorziening onderhoud  €     2.734,34
Liquide middelen Vooruitontvangen bedragen
Banken  €  12.460,51 RKDocumenten  €     3.771,51
 €19.326,57 Overige websites, domeinnamen etc  €    3.007,81
Aangegane verplichtingen
Overige websites  €         133,57
Verlies  €  4.467,36
 €23.793,93  €  23.793,93

 

Verkorte Winst- en Verliesrekening
Baten
Bijdragen
Giften, donaties, fondsen  €     7.214,79
Naar vooruitontv. Bedragen -€     7.214,79
Overige baten
Diverse  €         175,80
Rente baten  €         226,56
 €   402,36
Lasten
Vrijwilligerskosten  €         299,31
Housing, server, dataverkeer  €     4.039,62
Algemene kosten  €        530,79
Websites
Ontwikkelen sites  €   11.045,02
t.l.v. Vooruitontv. bedragen -€   11.045,02
 €4.869,72
Verlies -€4.467,36

Terug