Jaarrekening InterKerk 2017

Verantwoording en toelichting bij de Jaarrekening
Verslag van de activiteiten in het verslagjaar

Verkorte Balans
Vlottende
activa
Debiteuren                  
Liquide  middelen
Banken        13.388
Verlies          4.509
Totaal      17.897
Eigen
Vermogen
Kapitaal          6.743
Voorzieningen
Onderhoud          2.065
Vooruitontvangen
bedragen
RKDocumenten            903
Overige         7.504
Vreemd
vermogen
Aangegane verplichtingen           674
Belastingen               8
Totaal      17.897
Verkorte Winst- en Verliesrekening
Baten
Giften, donaties, fondsen        2.227
Naar vooruitontvangen bedragen      -2.227
Overige
baten
Diversen           135
Rente baten               1
Totaal
baten
         136
Lasten
Vrijwilligerskosten           177
Housing server, dataverkeer, etc.        4.319
Algemene kosten          209
Websites
Ontwikkelen sites       6.788
t.l.v. Vooruitont. Bedragen     -6.848
Totaal
lasten
       4.645
Verlies      -4.509

Terug