Jaarrekening InterKerk 2018

Verantwoording grondslagen bij de Jaarrekening
Verslag activiteiten 2018

Verkorte Balans
Vlottende
activa
Depotbedrag          1.064
Liquide  middelen
Banken        14.435
Verlies          5.305
Totaal     20.804
Eigen
Vermogen
Kapitaal          2.234
Voorzieningen
Onderhoud          1.635
Vooruitontvangen
bedragen
RKDocumenten         5.798
Overige         9.114
Vreemd
vermogen
Aangegane verplichtingen        2.011
Belastingen             12
Totaal  € 20.804
Verkorte Winst- en Verliesrekening
Baten
Giften, donaties, fondsen       6.852
Naar vooruitontvangen bedragen      -6.852
Overige
baten
Diversen          306
Rente baten              2
Totaal
baten
        308
Lasten
Vrijwilligerskosten           183
Housing server, dataverkeer, etc.        4.272
Algemene kosten       1.158
Websites
Ontwikkelen sites         776
t.l.v. Vooruitont. Bedragen         776
Totaal
lasten
      5.613
Verlies      -5.305