Verantwoording en toelichting bij de Jaarrekening

Bij de Jaarrekening

Waarderingsgrondslagen.

Materiële activa.

Computers en randapparatuur worden in 36 maanden afgeschreven.

Immateriële activa.

Zelf ontwikkelde software, voor ons ontwikkelde software en ingekochte softwarepakketten worden direct als kosten genomen.
Eenmalige registratiekosten en jaarlijkse abonnementskosten met betrekking tot domeinnamen, ook die zeker voor langere tijd zijn geregistreerd zonder bedoeling om er klanten voor te vinden (de zgn. domeinnamen van het christelijk erfgoed), worden niet geactiveerd en direct als kosten genomen.

Financiële activa.

Banksaldi e.d. worden tegen nominale waarde opgenomen in de boeken.

Depot

Ten behoeve van een zekerstelling, waardoor o.a. lagere tarieven voor diensten betaald hoeven te worden, is een bedrag in depot gestort. Het vrije saldo is direct opvraagbaar.

Vooruitontvangen bedragen

Vanwege het tijdverschil tussen werving en ontvangst van donaties voor bepaalde projecten versus de realisatie en besteding van de middelen anderzijds worden deze gelden geoormerkt.

Nog te ontvangen facturen

Saldo van de aangegane verplichtingen voor grotere projecten, onder aftrek van reeds daarvoor gefactureerde kosten.

Financiering

De Stichting is volledig afhankelijk van donaties. Er is een kleine groep vaste donateurs, incidenteel worden daarnaast nog verdere donaties ontvangen. Ter stimulering wordt een enkele keer een actie gehouden. Voor het uitvoeren van projecten worden telkens specifieke bijdragen gevraagd en pas na ontvangst wordt het project opgestart. Als vrijwilligersorganisatie houden we voorts de kosten tot een minimum beperkt. Vooralsnog wordt er voor gekozen geen reclame toe te laten op de sites.

Resultaten

Naast enkele successen op het terrein van fondsenwerving specifiek voor projecten rond rkdocumenten.nl, alsmede het vergroten van het donateursbestand die veelal specifiek voor rkdocumenten.nl bedoeld zijn, kost het nog veel moeite om voor de overige activiteiten van de Stichting specifieke donaties te ontvangen. Door het trager verlopen van het project rond Joomla, en daarmee het weer bij de tijd brengen van tal van de eigen websites, is een gerichte donateurswerving daarvoor nog blijven liggen.

Wel blijven de kosten voor met name domeinnaamregistratie doorlopen, waardoor de noodzaak tot fondsenwerving daarvoor hoog op de agenda is gekomen. Bij ongewijzigde omstandigheden en beleid is over circa 2,5 jaar de schatkist leeg!

Het vooruitzicht is dat het merendeel van de vooruitontvangen bedragen in de loop van 2014 gebruikt zullen worden om de vervolgfases van de activiteiten rond Joomla en rkdocumenten.nl te bekostigen.

Ontwikkeling van sites, voor zover deze niet direct gedekt kunnen worden uit reeds ontvangen of toegezegde en geoormerkte donaties, alsmede de reguliere exploitatiekosten worden in de loop van de tijd verrekend met diverse, niet geoormerkte giften.

Ontvangen gelden worden getracht zo gunstig mogelijk te stallen, zij het dat het renteniveau niet gunstig is. In dat kader is gebruik gemaakt van de mogelijkheid een depot aan te houden ten behoeve van registratiekosten voor domeinnamen, die in de komende jaren betaald zullen moeten worden. Door het depot wordt echter een staffelkorting verkregen die ruim meer is dan aan rente ontvangen zou kunnen worden ontvangen.

Niet in de balans opgenomen activa

Vanaf 2000 heeft de Stichting vele domeinnamen van het “christelijk erfgoed” geregistreerd met de bedoeling deze te vullen met bij de domeinnaam passende content, om deze beschikbaar te stellen aan geëigende kerken of kerkelijke instellingen, via subdomeinnamen aan meerdere instellingen ter beschikking te stellen, dan wel ze uit handen te houden van commerciële of niet-christelijke partijen. Vanwege deze niet-commerciële achtergrond blijft waardering achterwege. Slechts sporadisch worden domeinnamen overgedragen, uitgaande van de kostprijs, waartegen Stg. InterKerk de betreffende domeinnamen geregistreerd heeft in de loop van de tijd, inclusief een bepaalde kostenopslag.

Toekomst

Omdat op korte termijn enkele geplande projecten, waarvoor al wel middelen zijn ontvangen, geen doorgang kunnen vinden wegens capaciteitsproblemen, zowel als kwesties rond de rechten, wordt getracht op deze beschikbare middelen de optimale renteopbrengst te halen, zij het dat het renteniveau niet gunstig is. Contacten zijn ontstaan met enkele individuele projecten binnen ons taakgebied. Incidenteel zullen nog opbrengsten te verwachten zijn uit de verkoop van enkele domeinnamen. Om de site rkdocumenten.nl verder door te ontwikkelen zal nadere funding gezocht moeten worden eer dit project uitgevoerd kan worden. Gezocht wordt naar meer vrijwilligers alsmede uitbreiding van het bestuur.
Jaarverslag akkoord: voorzitter secretaris

Bijlagen:

Jaarrekening
Verslag van de activiteiten
Terug