skip to Main Content

Stichting InterKerk, staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ten behoeve van de transparantie publiceren we hier onze verantwoording. Omdat de stichting onder de ANBI valt, zijn uw giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Naam

Stichting InterKerk, bij notariële akte van 13 december 1999 opgericht onder de naam “R.K. Stichting tot Bevordering van Electronische Media door Kerkelijke Organisaties”, kortweg “Stichting InterKerk”.

Fiscaal nummer (RSIN) / Kamer van Koophandel nummer

809009560 / H27184763

Contactgegevens

Postadres: Secretariaat Stg. InterKerk
Johannastraat 35
5616 PP Eindhoven
info@interkerk.nl
Statutair is de stichting in Poeldijk gevestigd (de plaats ten tijde van het passeren van de oprichtingsakte).

Doelstelling

De stichting heeft ten doel (conform haar Statuten): de bevordering van de christelijke roeping in de wereld en de bevordering en ondersteuning van de apostolische activiteit op maatschappelijk gebied in de breedste betekenis middels het bevorderen van electronische media, zoals internet, door kerkelijke organisaties, conform het geloof van de Rooms-Katholieke Kerk, genormeerd door het leergezag van Paus en Bisschop van Rotterdam en, één en ander in de meest ruime zin des woords.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • Pastoor M.P.J. Hagen pr., voorzitter,
  • Dhr. J. Borst, vice-voorzitter
  • Mw. W.A.E. van Kessel, secretaris en
  • Dhr. P.E. Lubach, penningmeester.
  • Dhr. J.L. Verstege – Vacature

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.

Zie Jaarverslagen

Back To Top