skip to Main Content

Inleiding

Stg. InterKerk is 13 december 1999 opgericht onder de statutaire naam “R.K. Stichting tot bevordering van elektronische media door kerkelijke organisaties”.

Strategie

De statutaire doelstelling van de stichting is:

 • “De stichting heeft ten doel de bevordering van de christelijke roeping in de wereld en de bevordering en ondersteuning van de apostolische activiteit op maatschappelijk gebied in de breedste betekenis middels het bevorderen van elektronische media, zoals internet, door kerkelijke organisaties, conform het geloof van de Rooms-Katholieke Kerk, genormeerd door het leergezag van de Paus en de Bisschop van Rotterdam en, één en ander in de meest ruime zin des woords.”
 • De stichting heeft geen winstoogmerk. De verkregen middelen, met name uit donaties en andere schenkingen, worden ingezet om het doel van de stichting te bereiken.
 • Statutair is bepaald dat tot een eventuele liquidatie van de stichting het voltallige bestuur bevoegd is, mits voorafgaand goedkeuring is verkregen van de Bisschop van Rotterdam en dit unaniem moet worden besloten. Eveneens met voorafgaande goedkeuring van de Bisschop van Rotterdam bestluit het bestuur over de bestemming van de middelen en het stichtingsvermogen, zij het dat dit overeen moet komen met het doel van de stichting.

De Missie van de stichting is om het gebruik van elektronische media ook door de kerkelijke organisaties gebruikt worden in hun missie en doelstelling. Daartoe is de stichting enerzijds ondersteunend, anderzijds neemt zij zelf initiatieven daartoe.

De belangrijkste werkzaamheden van de stichting zijn:

 • Het beheren van domeinnamen van het “christelijke erfgoed”
 • Het inhoud geven aan websites, verbonden aan de geregistreerde domeinnamen.
 • Het adviseren van kerkelijke organisaties op het terrein van de elektronische media.
 • Het bevorderen van samenwerking in de genoemde terreinen
 • Het verkrijgen van middelen om de genoemde werkzaamheden financieel mogelijk te maken
 • Overige werkzaamheden in de ruimste zin des woords.

Beleid

Te verrichten werkzaamheden

 • RKDocumenten
  • Inhoudelijke onderhoud van de website
  • Redactiewerkzaamheden en overleg met redacteuren
  • Technisch onderhoud
  • Specificatie opzetten van vervolgfases verbetering en uitbreiding van de website
 • CMS voor overige websites
  • Inrichten van een CMS als nieuwe omgeving voor de overige websites
 • Websites
  • up to date houden en ontwikkelen nieuwe content
 • Samenwerking
  • Overleg voeren dan wel initiëren met diverse instellingen in het kerkelijke werkveld
 • E-mail vragen
  • Beantwoorden e-mail
 • Fondsenwerving
  • Contacten met fondsen en het onderhouden en aangaan van relaties met donateurs

Werving van gelden

 • De stichting werft donateurs door:
  • via haar website de mogelijkheid aan te bieden om gebruik te maken van de zogenaamde “donatieknop”.
  • Voor plannen voor grotere projecten worden eerst sponsoren gezocht, bijv. vermogensfondsen, om bij te dragen in de investeringen eer een dergelijk project gestart wordt.
 • Met geïnteresseerden wordt contact gelegd om financiële bijdragen te verkrijgen om een specifiek doel te bekostigen, dan wel het werken van de stichting in het algemeen financieel mogelijk te maken.

Beschikken over het vermogen van de stichting

 • De functies binnen het bestuur zijn:
  • Voorzitter
  • Vice-voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Overige leden
 • De taakverdeling is conform hetgeen gesteld is in de statuten artikel 5, lid 6.
 • Jaarlijks wordt een taakstellende begroting opgesteld. Voor andere uitgaven, niet door een begroting of een eerder bestuursbesluit vastgelegd, dient een separaat bestuursbesluit genomen te worden. Daarbij is als richtlijn aangenomen dat geen andere activiteit gestart kan worden dan nadat de betreffende middelen ontvangen zijn of er een toezegging gedaan is.
 • Betalingsopdrachten en kasopnames boven de EUR 4.500 moeten voorzien zijn van handtekeningen van de penningmeester tezamen met die van de voorzitter. Facturen boven de EUR 2.250 dienen door de voorzitter geaccordeerd te worden. Facturen mogen alleen betrekking hebben op opdrachten, die door het bestuur geaccordeerd zijn. Bedragen tussen rekeningen op naam van de Stichting kunnen vrijelijk onderling worden overgeboekt t.b.v. een optimaal beheer van de middelen.
 • Vast agendapunt voor de vergaderingen van het bestuur, die gemiddeld tenminste 6 keer per jaar bijeen komt, is het afleggen van financiële verantwoording door de penningmeester.
 • Jaarlijks wordt de Jaarrekening opgesteld door de penningmeester. Een kascommissie doet vervolgens boekenonderzoek en stelt een rapport van bevindingen op ten behoeve van het bestuur. Vervolgens wordt de Jaarrekening besproken in het bestuur en vastgesteld.
 • Getracht wordt om voldoende middelen te hebben, opdat de basiskosten voor circa drie werkjaren gedekt kunnen worden.
 • De penningmeester heeft de opdracht met een zo laag mogelijk risico beschikbare geldmiddelen rentedragend uit te zetten. In principe komen daar alleen renterekeningen voor in aanmerking.
 • Beloning beleidsbepalers:
  • De bestuursleden ontvangen geen beloning van de stichting voor activiteiten ten behoeve van de stichting.
 • Kosten, gemaakt ten behoeve van de stichting en die binnen het kader van de begroting vallen, kunnen voor vergoeding ingediend worden door bestuursleden en vrijwilligers bij de penningmeester. Declaraties worden door het bestuur beoordeeld in de bestuursvergadering en, bij akkordering, eerst dan uitgekeerd.
Back To Top