skip to Main Content

Verantwoording en toelichting bij de Jaarrekening

Bij de Jaarverslagen

Waarderingsgrondslagen.

Materiële activa.

Computers en randapparatuur worden in 36 maanden afgeschreven.

Immateriële activa.

Zelf ontwikkelde software, voor ons ontwikkelde software en ingekochte softwarepakketten worden direct als kosten genomen.
Eenmalige registratiekosten en jaarlijkse abonnementskosten met betrekking tot domeinnamen, ook die zeker voor langere tijd zijn geregistreerd zonder bedoeling om er klanten voor te vinden (de zgn. domeinnamen van het christelijk erfgoed), worden niet geactiveerd en direct als kosten genomen.

Financiële activa.

Banksaldi e.d. worden tegen nominale waarde opgenomen in de boeken.

Depot

Ten behoeve van een zekerstelling, waardoor o.a. lagere tarieven voor diensten betaald hoeven te worden, is een bedrag in depot gestort. Het vrije saldo is direct opvraagbaar.

Vooruitontvangen bedragen

Vanwege het tijdverschil tussen werving en ontvangst van donaties voor bepaalde projecten versus de realisatie en besteding van de middelen anderzijds worden deze gelden geoormerkt.

Nog te ontvangen facturen

Saldo van de aangegane verplichtingen voor grotere projecten, onder aftrek van reeds daarvoor gefactureerde kosten.

Financiering

De Stichting is volledig afhankelijk van donaties. Er is een kleine groep vaste donateurs, incidenteel worden daarnaast nog verdere donaties ontvangen. Ter stimulering wordt een enkele keer een actie gehouden. Voor het uitvoeren van projecten worden telkens specifieke bijdragen gevraagd en pas na ontvangst wordt het project opgestart. Als vrijwilligersorganisatie houden we voorts de kosten tot een minimum beperkt. Vooralsnog wordt er voor gekozen geen reclame toe te laten op de sites.

Back To Top