skip to Main Content

Verantwoording grondslagen bij de Jaarrekening
Verslag activiteiten 2020

Verkorte Balans
Vlottende
activa
Depotbedrag  €        1634
Debiteuren  €         240
Liquide  middelen
Banken  €      60.487
Vooruit ontv. bedragen  €         441
Verlies  €          734
Totaal  €   63.536
Eigen
Vermogen
Kapitaal  €             0
Voorzieningen
Onderhoud  €        4.535
Vooruitontvangen
bedragen
RKDocumenten  €       1.649
Overige  €     25.595
Vreemd
vermogen
Aangegane verplichtingen  €     15.755
Leningen  €     16.000
Belastingen  €              2
Totaal  € 63.536
Verkorte Winst- en Verliesrekening
Baten
Giften, donaties, fondsen  €    50.144
Naar vooruitontvangen bedragen  €   -50.144
Overige
baten
Diversen  €      2.821
Rente baten  €            1
Totaal
baten
 €     2.822
Lasten
Vrijwilligerskosten  €         226
Housing server, dataverkeer, etc.  €      5.557
Algemene kosten  €       278
Websites
Ontwikkelen sites  €   24.801
t.l.v. Vooruitont. Bedragen  €   -24.801
Totaal
lasten
 €     1.714
Verlies  €    –  679
Back To Top