skip to Main Content

Verantwoording grondslagen bij de Jaarrekening
Verslag activiteiten 2018

Verkorte Balans
Vlottende
activa
Depotbedrag  €        1.064
Liquide  middelen
Banken  €      14.435
Verlies  €        5.305
Totaal  €   20.804
Eigen
Vermogen
Kapitaal  €        2.234
Voorzieningen
Onderhoud  €        1.635
Vooruitontvangen
bedragen
RKDocumenten  €       5.798
Overige  €       9.114
Vreemd
vermogen
Aangegane verplichtingen  €      2.011
Belastingen  €           12
Totaal  € 20.804
Verkorte Winst- en Verliesrekening
Baten
Giften, donaties, fondsen  €     6.852
Naar vooruitontvangen bedragen  €    -6.852
Overige
baten
Diversen  €        306
Rente baten  €            2
Totaal
baten
 €       308
Lasten
Vrijwilligerskosten  €         183
Housing server, dataverkeer, etc.  €      4.272
Algemene kosten  €     1.158
Websites
Ontwikkelen sites  €       776
t.l.v. Vooruitont. Bedragen  €       776
Totaal
lasten
 €     5.613
Verlies  €    -5.305
Back To Top