skip to Main Content

Verantwoording grondslagen bij de Jaarrekening
Verslag activiteiten 2019

Verkorte Balans
Vlottende
activa
Depotbedrag  €        1.564
Debiteuren  €         390
Liquide  middelen
Banken  €      40.096
Verlies  €          679
Totaal  €   42.729
Eigen
Vermogen
Kapitaal  €             0
Voorzieningen
Onderhoud  €        2.835
Vooruitontvangen
bedragen
RKDocumenten  €       2.675
Overige  €       3.872
Vreemd
vermogen
Aangegane verplichtingen  €     33.336
Belastingen  €           11
Totaal  € 42.729
Verkorte Winst- en Verliesrekening
Baten
Giften, donaties, fondsen  €    16.627
Naar vooruitontvangen bedragen  €   -16.627
Overige
baten
Diversen  €      1.034
Rente baten  €            1
Totaal
baten
 €     1.035
Lasten
Vrijwilligerskosten  €         172
Housing server, dataverkeer, etc.  €      5.927
Algemene kosten  €       244
Websites
Ontwikkelen sites  €   15.737
t.l.v. Vooruitont. Bedragen  €   -20.366
Totaal
lasten
 €     1.714
Verlies  €    –  679
Back To Top