skip to Main Content

Algemeen

In het verslagjaar 2018 is het aantal vrijwilligers en contacten met kandidaat vrijwilligers sterk toegenomen, ook omdat we een vrijwilliger hebben gevonden die het werven van en onderhouden van contacten met vrijwilligers als zijn takenpakket heeft. Op basis daarvan zijn diverse activiteiten in een stroomversnelling gekomen, weliswaar nog niet erg zichtbaar voor de buitenwereld, maar tal van zaken zijn aan het groeien.

RKDocumenten.nl

Door de groei in documenten, maar nog meer in aantal gebruikers is de website zelf slechter gaan presteren. Gevoegd bij het probleem dat de huidige site gebouwd is onder PHP 5.6, die tegen het einde van het verslagjaar “End of life” is (niet meer ondersteund wordt), was het noodzakelijk om een overgang naar PHP 7.0 voor te bereiden. Daarbij werden enkele kleinere mogelijkheden van de site uitgeschakeld. Bijkomend probleem is dat het bedrijf, dat de huidige versie gebouwd heeft, haar werkzaamheden gestaakt heeft.

In het verslagjaar werd onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om RKDocumenten.nl zelf in over te zetten. Inmiddels is daar een haalbaarheidsstudie uit voortgekomen om de goede offertes voor de nieuwbouw te kunnen ontvangen.

Intensief werd samengewerkt met de Bisschoppenconferentie om hun uitgave van de nieuwste Exhortatie van Paus Franciscus de vertaling voor te bereiden, alsmede daarop aansluitende registers.

Overige websites

Door het opnemen van contact met een leerwerkbedrijf voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er afspraken gemaakt om te komen tot een nieuw technisch platform voor de overige websites van de Stichting. Door ondersteuning door één van de Nederlandse Bisschoppen wordt in eerste instantie gewerkt aan een zogenaamde “apologetische website” waar “op rationele vragen rationele antwoorden” gegeven wordt vanuit de Kerk. Dit moet vooral de zoekenden, waaronder met name de jongeren, helpen hun weg te vinden naar en in het geloof. In het begin van het komende verslagjaar moet dit verder zijn beslag gaan krijgen.

Domeinnamen

Bijzondere activiteiten rond de domeinnamen werden niet ontwikkeld. Aanvragen tot overname werden door het bestuur in behandeling genomen en conform afgewikkeld.

Enkele nieuwe domeinnamen werden geregistreerd om nieuwe plannen daarop mogelijk te maken.

Advies en samenwerking

In het verslagjaar is het contact met de Nederlandse Bisschoppenconferentie voortgegaan en afspraken verder geconcretiseerd.

Intensiever dan voorheen is met diverse instanties en groeperingen contact gezocht. Dat heeft enerzijds meer goodwill opgeleverd, in sommige gevallen een correctie op een foutief beeld op onze Stichting en voorts op diverse terreinen aanzetten tot nadere samenwerking.

Financieel

In het verslagjaar was een iets teruglopend aantal donaties. Eenmalige baten van verkoop van domeinnamen bleef zeer beperkt. De vaste kosten, met name voor de registratie van domeinnamen van het christelijk erfgoed, zijn hoger geworden door het registreren van nieuwe domeinnamen, waardoor het negatieve resultaat ten opzichte van het voorgaande jaar weer is toegenomen.

In het verslagjaar is een fondsenwerver aangetrokken om structureel te werken aan fondsenwerving, maar het huidige tijdsgewricht en de wijze waarop over de Kerk in de media bericht wordt, maakt het moeilijk goede resultaten te bereiken.

Vanwege de gebrekkige status van het kapitaal wordt voorgesteld het negatieve resultaat ten laste te brengen van de vooruit ontvangen giften voor de overige activiteiten van de Stichting (dus niet ten laste van de geoormerkte giften voor RKDocumenten.nl).

Back To Top