skip to Main Content

Verantwoording en toelichting bij de Jaarrekening
Verslag van de activiteiten in het verslagjaar

Verkorte Balans
Vlottende activa Kapitaal
Borg/depot  €   6.830,58 Eigen vermogen  €   14.146,70
Debiteuren  €                – Voorzieningen
Te ontvangen rente  €         35,48 Voorziening onderhoud  €     2.734,34
Liquide middelen Vooruitontvangen bedragen
Banken  €  12.460,51 RKDocumenten  €     3.771,51
 €19.326,57 Overige websites, domeinnamen etc  €    3.007,81
Aangegane verplichtingen
Overige websites  €         133,57
Verlies  €  4.467,36
 €23.793,93  €  23.793,93

 

Verkorte Winst- en Verliesrekening
Baten
Bijdragen
Giften, donaties, fondsen  €     7.214,79
Naar vooruitontv. Bedragen -€     7.214,79
Overige baten
Diverse  €         175,80
Rente baten  €         226,56
 €   402,36
Lasten
Vrijwilligerskosten  €         299,31
Housing, server, dataverkeer  €     4.039,62
Algemene kosten  €        530,79
Websites
Ontwikkelen sites  €   11.045,02
t.l.v. Vooruitontv. bedragen -€   11.045,02
 €4.869,72
Verlies -€4.467,36

Resultaten

Naast enkele successen op het terrein van fondsenwerving specifiek voor projecten rond rkdocumenten.nl, alsmede het vergroten van het donateursbestand die veelal specifiek voor rkdocumenten.nl bedoeld zijn, kost het nog veel moeite om voor de overige activiteiten van de Stichting specifieke donaties te ontvangen. Door het trager verlopen van het project rond Joomla, en daarmee het weer bij de tijd brengen van tal van de eigen websites, is een gerichte donateurswerving daarvoor nog blijven liggen.

Wel blijven de kosten voor met name domeinnaamregistratie doorlopen, waardoor de noodzaak tot fondsenwerving daarvoor hoog op de agenda is gekomen. Bij ongewijzigde omstandigheden en beleid is over circa 2,5 jaar de schatkist leeg!

Het vooruitzicht is dat het merendeel van de vooruitontvangen bedragen in de loop van 2014 gebruikt zullen worden om de vervolgfases van de activiteiten rond Joomla en rkdocumenten.nl te bekostigen.

Ontwikkeling van sites, voor zover deze niet direct gedekt kunnen worden uit reeds ontvangen of toegezegde en geoormerkte donaties, alsmede de reguliere exploitatiekosten worden in de loop van de tijd verrekend met diverse, niet geoormerkte giften.

Ontvangen gelden worden getracht zo gunstig mogelijk te stallen, zij het dat het renteniveau niet gunstig is. In dat kader is gebruik gemaakt van de mogelijkheid een depot aan te houden ten behoeve van registratiekosten voor domeinnamen, die in de komende jaren betaald zullen moeten worden. Door het depot wordt echter een staffelkorting verkregen die ruim meer is dan aan rente ontvangen zou kunnen worden ontvangen.

Niet in de balans opgenomen activa

Vanaf 2000 heeft de Stichting vele domeinnamen van het “christelijk erfgoed” geregistreerd met de bedoeling deze te vullen met bij de domeinnaam passende content, om deze beschikbaar te stellen aan geëigende kerken of kerkelijke instellingen, via subdomeinnamen aan meerdere instellingen ter beschikking te stellen, dan wel ze uit handen te houden van commerciële of niet-christelijke partijen. Vanwege deze niet-commerciële achtergrond blijft waardering achterwege. Slechts sporadisch worden domeinnamen overgedragen, uitgaande van de kostprijs, waartegen Stg. InterKerk de betreffende domeinnamen geregistreerd heeft in de loop van de tijd, inclusief een bepaalde kostenopslag.

Toekomst

Omdat op korte termijn enkele geplande projecten, waarvoor al wel middelen zijn ontvangen, geen doorgang kunnen vinden wegens capaciteitsproblemen, zowel als kwesties rond de rechten, wordt getracht op deze beschikbare middelen de optimale renteopbrengst te halen, zij het dat het renteniveau niet gunstig is. Contacten zijn ontstaan met enkele individuele projecten binnen ons taakgebied. Incidenteel zullen nog opbrengsten te verwachten zijn uit de verkoop van enkele domeinnamen. Om de site rkdocumenten.nl verder door te ontwikkelen zal nadere funding gezocht moeten worden eer dit project uitgevoerd kan worden. Gezocht wordt naar meer vrijwilligers alsmede uitbreiding van het bestuur.

 

Jaarverslag akkoord: voorzitter, secretaris

Back To Top