skip to Main Content

Verantwoording en toelichting bij de Jaarrekening
Verslag van de activiteiten in het verslagjaar

Verkorte Balans
Vlottende activa Kapitaal
Borg/depot  €  2.719,33 Eigen vermogen  €  9.679,34
Debiteuren       € 300,00 Voorzieningen
Te ontv BTW €   584,00 Voorziening onderhoud  €  2.555,34
Liquide middelen Vooruitontvangen bedragen
Banken  €15.066,22 RKDocumenten  €  3.950,89
 €18.085,55 Overige websites, domeinnamen etc  €   3.151,70
Kort vreemd vermogen
Nog te ontvangen facturen €  2.268,75
Verlies  €  2.936,47
 €21.606,02   €21.606,02

 

Verkorte Winst- en Verliesrekening
Baten
Bijdragen
Giften, donaties, fondsen  € 8.808,22
Naar vooruitontv. Bedragen -€ 8.808,22
Overige baten
Diverse  €      48,53
Rente baten  €      33,04
 €   81,57
Lasten
Vrijwilligerskosten  €    339,78
Housing, server, dataverkeer  €  2.311,25
Algemene kosten  €     367,01
Websites
Ontwikkelen sites  € 6.484,95
t.l.v. Vooruitontv. bedragen -€ 6.484,95
 €3.018,04
Verlies -€2.936,47
Back To Top