skip to Main Content

Verantwoording en toelichting bij de Jaarrekening
Verslag van de activiteiten in het verslagjaar

Verkorte Balans
Vlottende activa Kapitaal
Eigen vermogen  €   6.743
Debiteuren  €                – Voorzieningen
Voorziening onderhoud  €     2.155
Liquide middelen Vooruitontvangen bedragen
Banken  €  22.321 RKDocumenten  €     7.475
 €22.321 Overige websites, domeinnamen etc  €    8.947
Aangegane verplichtingen
Overige websites  €       337
Verlies  €  3.345
 €    25.666  €    25.666

 

Verkorte Winst- en Verliesrekening
Baten
Bijdragen
Giften, donaties, fondsen  €  12.476
Naar vooruitontv. Bedragen -€   12.476
Overige baten
Diverse  €     1.846
Rente baten  €           10
 €  1.856
Lasten
Vrijwilligerskosten  €         177
Housing, server, dataverkeer  €     4.375
Algemene kosten  €        333
Websites
Ontwikkelen sites  €   3.872
t.l.v. Vooruitontv. bedragen -€   3.556
 € 5.201
Verlies -€ 3.345
Back To Top