skip to Main Content

Verantwoording en toelichting bij de Jaarrekening
Verslag van de activiteiten in het verslagjaar

Verkorte Balans
Vlottende
activa
Debiteuren  €                –
Liquide  middelen
Banken  €      13.388
Verlies  €        4.509
Totaal  €    17.897
Eigen
Vermogen
Kapitaal  €        6.743
Voorzieningen
Onderhoud  €        2.065
Vooruitontvangen
bedragen
RKDocumenten  €          903
Overige  €       7.504
Vreemd
vermogen
Aangegane verplichtingen  €         674
Belastingen  €             8
Totaal  €    17.897
Verkorte Winst- en Verliesrekening
Baten
Giften, donaties, fondsen  €      2.227
Naar vooruitontvangen bedragen  €    -2.227
Overige
baten
Diversen  €         135
Rente baten  €             1
Totaal
baten
 €        136
Lasten
Vrijwilligerskosten  €         177
Housing server, dataverkeer, etc.  €      4.319
Algemene kosten  €        209
Websites
Ontwikkelen sites  €     6.788
t.l.v. Vooruitont. Bedragen  €   -6.848
Totaal
lasten
 €      4.645
Verlies  €    -4.509
Back To Top